Временска рамка на Акција

Нашите резултати од проектот, вклучувајќи го и нашиот курс, ќе бидат достапни на Англиски, Германски, Грчки и Италијански јазик. Курсот ќе биде достапен и на EdX платформа.

Продуктот од врсничката едукација на Наставниците, обучувачите и административниот персонал ќе бидат достапни на англиски јазик

Ноември 20 - Април 2021

IO1: Анализа на постоечките програми за обука за вработливост на имигрантите
Истражување.

За да ги разбереме програмите поврзани со СОО и нивното влијание во земјите партнери, ќе спроведеме интернет и теренско истражување. Секундарните податоци ќе се собираат преку првичното мапирање на програмите за обука за стручно образование и обука и постоечките вештини на обучувачите и учениците за стручно образование и обука, додека во исто време ќе собираме примарни податоци, преку пополнување интервјуа на луѓе кои работат и во јавни и во приватни организации кои можат да ни обезбедат информации околу истите теми.

Мај - Ноември 2021

IO2: Дизајн и испорака на програма за обука за отворени образовни ресурси

Нашето истражување ќе го води процесот што ќе ни треба да ги дефинираме визијата, фокусот, целите, методологијата, пристапите за учење и дизајнот на модулите за развој на модулите за обука со нивните соодветни алатки за оценување.

Декември 2021 - Мај 2022

IO3: Испорака на учење од врсници на програмата за обука на наставници, обучувачи и административен персонал

Развој на ACTION Massive Open Online Cours (MOOC) со широк спектар на материјали за учење.

Целни групи:

  • Наставници/обучувачи/персонал за стручно образование и обука кои учествуваат во процесот на учење во партнерските институти за стручно образование и обука на овие апликации
  • Институти за стручно образование и обука кои ќе го зголемат квалитетот на услугите што ги обезбедуваат преку подигање на свеста на нивните наставници/обучувачи/кадар
  • Други организации за обука, специјализирани во областа на вработливоста на имигрантите.

Следниве техники за брсничка едукација ќе се имплементираат:

  • групи за дискусија (синхрони и асинхрони на час и онлајн)
Јуни - Октомври 2022

IO4: Насоки за учениците имигранти

Ќе обезбедиме поддршка на учениците за стручно образование и обука со мигрантско потекло за подобрување на нивниот сет на вештини, олеснување надвор од употребата на потребните вештини потребни за пазарот на трудот, размена на нивните предлози за подобрување на програмите за обука за стручно образование и обука. Ќе користиме ООР произведен во рамките на ИО2, плус приспособен и збогатен материјал за обука во класот за ангажирање на ученици СОО со мигрантско потекло.

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Институтот за Роми и малцинства се стреми кон општество во кое целните млади луѓе уживаат еднаков пристап до можности без разлика на нивната етничка припадност, имаат глас во нивната заедница и општество, чии потреби се справуваат од институциите кои имаат директно влијание во нивниот секојдневен живот. Нашата визија се заснова на универзални стандарди и практики на граѓанското општество. Мисијата е да ги зајакне малцинствата и Ромите за предизвиците со кои се соочуваат поддржувајќи ги со различни формални и неформални активности кои ќе им овозможат да станат активни граѓани кои влијаат на политиките што се во нивен интерес. Работиме преку следните цели:

  1. Ромите и малцинските луѓе имаат зголемени перформанси во образованието и обуката
  2. Ромите и малцинските луѓе се активни граѓани на полето на политиките за Ромите и малцинствата кои придонесуваат за доброто на Ромите и малцинската заедница и општество
  3. Намален степен на невработени Роми и малцински лица
  4. Ромите и малцинските луѓе обезбедуваат/организираат волонтерска услуга во локалната заедница и во европските земји