Нашите последни вести

Нашите последни вести

ACTION C1 Training

ACTION – enhAnCe shorT-term employability Of immigraNtsProject ID: 2020-1-DE02-KA202-007390 “Joint Staff Training 13 – 15 December,2022 Wuppertal, Germany One of the Action`s results is the

Read More »

Ukrainian refugees In
Germany

Germany’s labor market is under severe pressure, and the recent influx of Ukrainian refugees is unlikely tosolve the country’s workforce issues in the long term.Aside

Read More »

Project Newsletter

Sustainable Design for Concious Living

MOOC
kobu-agency-7okkFhxrxNw-unsplash
glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash (2)

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Институтот за Роми и малцинства се стреми кон општество во кое целните млади луѓе уживаат еднаков пристап до можности без разлика на нивната етничка припадност, имаат глас во нивната заедница и општество, чии потреби се справуваат од институциите кои имаат директно влијание во нивниот секојдневен живот. Нашата визија се заснова на универзални стандарди и практики на граѓанското општество. Мисијата е да ги зајакне малцинствата и Ромите за предизвиците со кои се соочуваат поддржувајќи ги со различни формални и неформални активности кои ќе им овозможат да станат активни граѓани кои влијаат на политиките што се во нивен интерес. Работиме преку следните цели:

  1. Ромите и малцинските луѓе имаат зголемени перформанси во образованието и обуката
  2. Ромите и малцинските луѓе се активни граѓани на полето на политиките за Ромите и малцинствата кои придонесуваат за доброто на Ромите и малцинската заедница и општество
  3. Намален степен на невработени Роми и малцински лица
  4. Ромите и малцинските луѓе обезбедуваат/организираат волонтерска услуга во локалната заедница и во европските земји