Проект Акција

Програма со бенефиции за тренери и системи, заедници и мигранти од областаа на Стручно образование и обука

Научи повеќе

Анализи на постоечките тренинг програми за вработување на мигрантите

Ќе ги идентификуваме сите релевантни чинители на Европско и национално ниво кои се поврзани со тренинг програми во областа на стучно образование и обука, со мателијали и ресурси кои можат да искористени за таа цел,истите ќе бидат идентификувани и контактирани.

Грција
Германија
Кипар
Италиа
Северна Македонија

ИО1 Глобален репорт

Добри практики од постоечките тренинг програми за вработување на мигрантите

Дизајн и реализација на отворен образовен ресурс тренинг програма

Целта е да се креира Отворен Образовен Ресурс ( ОЕР) со нови тренинг програми во областа на стручно обазование и обука наменети за наставен кадар и тренери со цел да се обезбеди пристап до вработување на ученици со мигрантско потекло. За целите на нашиот проект и да се постигне максимум со проектните цели, нашиот проект Акција промовира кохерентно, повеќеслојно ебразовно искуство, солинето од МООК и лице во лице учење.

Водич за ученици со мигрантско потекло

Ќе обезбедиме поддршка на ученици во СОО со мигрантско потекло со цел подобрување на нивните вештини и поддршка надвор од потребните вештини, потребни за пазарот на трудот вклучувајќи и размена на нивните сугестии за подобрување ба СОО тренинг програми

Реализација на врсничка едукација за тренинг програми наменети за СОО наставен кадар, тренери и вработени во администација

Трансфер на ОЕР на СОО институции од нашето партнерство и користење на врсничко менторство и трансфер на знаење, ќе ни овозможи целосно користење на СОО тренинг програми, кои тежнеат кон интеграција на мигрантите во Европскиот пазар на труд

Партнерство

Лидер на конзорциумот е Институт за Интеграција на Роми и Малцинства. Заедно со останатите партнери кои имаат долгогодишно искуство во истражување и имплементација на проекти

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Институтот за Роми и малцинства се стреми кон општество во кое целните млади луѓе уживаат еднаков пристап до можности без разлика на нивната етничка припадност, имаат глас во нивната заедница и општество, чии потреби се справуваат од институциите кои имаат директно влијание во нивниот секојдневен живот. Нашата визија се заснова на универзални стандарди и практики на граѓанското општество. Мисијата е да ги зајакне малцинствата и Ромите за предизвиците со кои се соочуваат поддржувајќи ги со различни формални и неформални активности кои ќе им овозможат да станат активни граѓани кои влијаат на политиките што се во нивен интерес. Работиме преку следните цели:

  1. Ромите и малцинските луѓе имаат зголемени перформанси во образованието и обуката
  2. Ромите и малцинските луѓе се активни граѓани на полето на политиките за Ромите и малцинствата кои придонесуваат за доброто на Ромите и малцинската заедница и општество
  3. Намален степен на невработени Роми и малцински лица
  4. Ромите и малцинските луѓе обезбедуваат/организираат волонтерска услуга во локалната заедница и во европските земји