Το έργο Αction

Ένα πρόγραμμα με οφέλη για εκπαιδευτές και συστήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κοινότητες και μετανάστες.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Θα εντοπίσουμε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, που σχετίζονται με την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης, με υλικό και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της θα τα εντοπιστούν και θα έρθουν σε επαφή.

Ελλάδα
Γερμανία
Κύπρος
Ιταλία
Βόρεια Μακεδονία

IO1 Παγκόσμια Αναφορά

 Καλές πρακτικές υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για την απασχόληση των μεταναστών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σκοπός είναι ο σχεδιασμός του OER σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος κατάρτισης και η αντίστοιχη ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/προσωπικό προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο τη διασφάλιση ενισχυμένης πρόσβασης καταρτιζομένων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην αγορά εργασίας. Για τους σκοπούς των στόχων του έργου μας και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του, το έργο ACTION προωθεί την εφαρμογή μιας συνεκτικής πολυεπίπεδης μαθησιακής εμπειρίας, που αποτελείται από μια δομή μάθησης MOOC (ανοικτή μάθηση) και f2f εκπαιδευτική δομή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Θα παρέχουμε υποστήριξη σε καταρτιζομένους με υπόβαθρο μεταναστών για τη βελτίωση του συνόλου δεξιοτήτων τους, διευκολύνοντας πέρα ​​από τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας, ανταλλαγή των προτάσεών τους για τη βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για να μεταφέρουμε το OER στα ιδρύματα Επαγγελματικης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της συνεργασίας μας, χρησιμοποιούμε καθοδήγηση από ομοτίμους και μεταφορά γνώσης, θα μας επιτρέψει την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών και του προσωπικού των παρόχων ΕΕΚ στην πλήρη χρήση του προγράμματος κατάρτισης ΕΕΚ, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι το INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV. Μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους της κοινοπραξίας που έχουν μακρά εμπειρία στην έρευνα, την υλοποίηση έργων

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Το Ινστιτούτο για τους Ρομά και τη Μειονότητα προσπαθεί για μια κοινωνία όπου στοχευόμενοι νέοι θα έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, θα έχουν φωνή στην κοινότητα και την κοινωνία τους, οι ανάγκες των οποίων θα αντιμετωπίζονται από τα ιδρύματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. Το όραμά μας βασίζεται σε καθολικά πρότυπα και πρακτικές της κοινωνίας των πολιτών. Η αποστολή είναι να ενδυναμώσει τους μειονότητες και τους Ρομά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υποστηρίζοντάς τους με διάφορες επίσημες και μη επίσημες δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να γίνουν ενεργοί πολίτες επηρεάζοντας τις πολιτικές που τους ενδιαφέρουν. Λειτουργούμε με τους ακόλουθους στόχους:

  1.  Οι Ρομά και οι μειονότητες έχουν αυξημένες επιδόσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης
  2. Οι Ρομά και οι μειονότητες είναι ενεργοί πολίτες στον τομέα των πολιτικών των Ρομά και των μειονοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία των Ρομά και της μειονότητας
  3. Μειωμένο επίπεδο ανέργων Ρομά και μειονοτήτων
  4.  Οι Ρομά και οι μειονότητες παρέχουν/οργανώνουν εθελοντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα και στις ευρωπαϊκές χώρες