ACTION C1 Training

Date

ACTION – enhAnCe shorT-term employability Of immigraNts
Project ID: 2020-1-DE02-KA202-007390


“Joint Staff Training 13 – 15 December,2022 Wuppertal, Germany

One of the Action`s results is the already created – Open Education Resource (OER) MOOC platform. The development of the ACTION OER is set to ensure the upskilling pathways of VET teachers and staff, towards the promotion of employability of immigrants.

More specifically modules have been created on the following topics:

Tourism (Germany and Italy)

Program languages (Greece and Cyprus)

Social Media (North Macedonia)

The JST aims to pilot and test the developed OER. Therefore, the specific objectives of the event are:

1) To create the critical masses, where participants are going to gain transferable knowledge and training activities

2) To serve as a bridge to transfer training on the features of the new Training Programme within the partnering VET Institutions

3) Serving as “ambassadors” participants are going to be engaged in knowledge transfer activities to third-party institutions”


The above information concerning the ACTION C1 Training was disseminated via the project’s Facebook page alongside supporting images of the training activity. Kindly view the Facebook post and supporting images here: https://www.facebook.com/euactionproject/posts/pfbid0CXm3Ufd3ukgzAF9rHAZoY5wk95WevmyjzqmcDokme7jcmcuKbDoAbxjv13vpuwAzl

More
articles

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Институтот за Роми и малцинства се стреми кон општество во кое целните млади луѓе уживаат еднаков пристап до можности без разлика на нивната етничка припадност, имаат глас во нивната заедница и општество, чии потреби се справуваат од институциите кои имаат директно влијание во нивниот секојдневен живот. Нашата визија се заснова на универзални стандарди и практики на граѓанското општество. Мисијата е да ги зајакне малцинствата и Ромите за предизвиците со кои се соочуваат поддржувајќи ги со различни формални и неформални активности кои ќе им овозможат да станат активни граѓани кои влијаат на политиките што се во нивен интерес. Работиме преку следните цели:

  1. Ромите и малцинските луѓе имаат зголемени перформанси во образованието и обуката
  2. Ромите и малцинските луѓе се активни граѓани на полето на политиките за Ромите и малцинствата кои придонесуваат за доброто на Ромите и малцинската заедница и општество
  3. Намален степен на невработени Роми и малцински лица
  4. Ромите и малцинските луѓе обезбедуваат/организираат волонтерска услуга во локалната заедница и во европските земји